L. K. UDYOG
Santoshpur Sastitala, Santoshpur, Bauria Howrah West Bengal 711310