NIYAZ TYRE HOUSE
Pingwa Mewat, Punhara Road, Nuh Gurgaon Haryana 122001